۱-روتوش طبیعی زمین ها(۱۱ امتیاز)
۲-چروک لباس(۱۰ امتیاز)
۳-چرخاندن سر سوژه به سمت راست برای البوم (۲۳ امتیاز)

۴-تمیز کردن وسایل(۹ امتیاز)
۵-رتوش طبیعی و حفظ سایه ها(۱۸ امتیاز)
۶-وز موها(۶ امتیاز)

۷-بحث و مجادله بی مورد در کار(۴ امتیاز)
۸-رتوش صورت بزرگسالان(۱۷ امتیاز)
۹-رتوش صورت کودکان(۱۵ امتیاز)

۱۰-رتوش صورت نوزاد(۱۶ امتیاز)
۱۱-درست زدن کد پارسیان مشتری در عکسها
۱۲-ایجاد دقیق پوشه و رعایت نامگذاری عکس - منظم بودن پوشه و کامل گذاشتن عکس ها(۷ امتیاز)

۱۳-زردی یا قرمزی عکس ها و ست کردن رنگ و نور در عکسهای خانوادگی(۱۴ امتیاز)
۱۴-لوگو عکسهای البوم(۲۴ امتیاز)
۱۵-دقت به زیبایی چهره (دندان گوش بینی عینک)(۸ امتیاز)

۱۶-رعایت فاصله ۱/۵ سانتی(۲۲ امتیاز)
۱۷-تمیزی کفش ها(۵ امتیاز)

۱۸-رعایت مبانی هنر (نقطه طلایی هوای سر و پا و بغل و...)(۱۲ امتیاز)

۱۹-بی عیب و نقص بودن کارها(۲۱ امتیاز)

۲۰-پیگیری طراح برای کارهای نا معلوم(۳ امتیاز)
۲۱-میزان شارپ بودن(۱۳ امتیاز)
۲۲-نداشتن مرخصی بی مورد(۲ امتیاز)
۲۳-کج بودن عکس و قرنیز(۱ امتیاز)
۲۴- ارتقا دادن سطح ادیت برای آموزشهای به روز(۱۹ امتیاز)
۲۵-حضور در جلسات توسعه فردی(۲۵ امتیاز)