محاسبات حقوق ساعتی ، اضافه کار و جمعه کاری

اضافه کاری ها

کارکرد

مرخصی

جمعه کاری

هزینه ها

حقوق