نام کارمندماه و سال حقوقاضافه کار(ساعت)تاخیر(ساعت)جمعه کاری(ساعت)هزینه های اضافه(تومان)حقوق کل(تومان)حقوق کل(تومان .)حقوق فروردین ۱۴۰۱تاریخ تشکیل
نام کارمندماه و سال حقوقاضافه کار(ساعت)تاخیر(ساعت)جمعه کاری(ساعت)هزینه های اضافه(تومان)حقوق کل(تومان)حقوق کل(تومان .)حقوق فروردین ۱۴۰۱تاریخ تشکیل