ردیفنام کارمندماه و سال حقوقاضافه کار(ساعت)تاخیر(ساعت)جمعه کاری(ساعت)جمع کل هزینه هاحقوق کل(تومان .)لیست هزینه هاجریمه های ماهحقوق کل(تومان)تاریخ تشکیلویرایش
ردیفنام کارمندماه و سال حقوقاضافه کار(ساعت)تاخیر(ساعت)جمعه کاری(ساعت)جمع کل هزینه هاحقوق کل(تومان .)لیست هزینه هاجریمه های ماهحقوق کل(تومان)تاریخ تشکیلویرایش