کد رهگیری سایت: {کد رهگیری:۱۵}
عملیات ثبت : موفق
تاریخ ثبت : {date_created}
واریز کننده :{نام و نام خانوادگی واریز کننده:۱}
فرد عکاسی شده : {نام و نام خانوادگی فرد عکاسی شده:۸}
مبلغ :{مبلغ قابل واریز::۴}
موبایل : {تلفن همراه واریز کننده:۲}