اطلاعات شما در سیستم ثبت گردید کد رهگیری سایت برای شما {کد رهگیری پرداخت:۴۹}  می باشد کد اعلام شده را در واتساپ ارسال نمایید. (توجه :از ارسال فیش واریزی بانکی در واتساپ بپرهیزید)

 

 

کد رهگیری سایت: {کد رهگیری پرداخت:۴۹}
عملیات ثبت : موفق
تاریخ ثبت : {date_created}
نوع عکاسی : {انتخاب نوع عکاسی:۱۱}
مبلغ : {بیعانه عکاسی (قیمت):۳۱.۲}
شخص واریز کننده مبلغ : {نام و نام خانوادگی شخص واریز کننده مبلغ:۳۴}
نام و نام خانوادگی کودک : {نام و نام خانوادگی کودک:۱۲}
نام و نام خانوادگی: {نام و نام خانوادگی:۱۴}
نام و نام خانوادگی نوزاد : {نام و نام خانوادگی نوزاد:۱۰}